Technická způsobilost

Naše společnost splňuje požadavky na technickou kvalifikaci pro realizaci veřejných zakázek na stavební práce v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Osoby odpovědné za prováděné práce jsou držiteli požadovaného osvědčení o vzdělání a profesní kvalifikaci.

Předpoklady pro technické, jakostní, estetické a funkční provedení zakázky jsou doloženy certifikáty i dokumentací provedených staveb. Ve většině zakázek působí naše společnost jako generální dodavatel a práce na zakázkách jsou prováděny řádně, dle technických norem a požadavků zadavatele.

V seznamu předkládaném zadavateli uvádíme přehled nejvýznamnějších stavebních prací provedených za posledních 5 let s uvedením rozsahu, doby a místa provedení prací a jménem kontaktní osoby – zástupce objednatele, která je způsobilá poskytnout veškeré reference o provedených pracích.