Nová zelená úsporám: 1. výzva pro bytové domy v Praze

Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

Hlavní body:

  1. Zahájení příjmu žádostí: 15. května 2015
  2. Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace (finančních prostředků) nebo nejpozději do 12:00 hod. dne 31. října 2015
  3. Alokace finančních prostředků: 500 000 000 Kč

Kdo může o podporu zažádat:

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, např. tedy:

Pozor!

V případě, že jsou naplněny znaky veřejné podpory, je nutné žádat v režimu de minimis nebo režimu blokové výjimky. Podrobné informace k veřejné podpoře, včetně konkrétních případů, kdy je nezbytné v režimu veřejné podpory žádat, jsou uvedeny v kapitole 7 Závazných pokynů a dále pak v sekci VEŘEJNÁ PODPORA.

Způsob podání žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti dostupného na webových stránkách Programu www.novazelenausporam.cz

Základní pravidla:

  1. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
  2. Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 20 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů.
  3. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této Výzvy stanovena na 10 mil. Kč.
  4. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum 1. 1. 2015.
  5. Na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Dokumenty potřebné pro úspěšné podání žádosti: