Podmínky a pravidla pro uplatnění slevy na základě akce „5% sleva”

Podmínky a pravidla pro uplatnění slevy na základě akce „5% sleva” (dále jako „Sleva“), dále jako „Podmínky“

 1. Společnost BELSTAV CZ, s.r.o. , IČ 26166321, se sídlem Kardašovská 625/3,198 00 Praha 9 (dále jako „poskytovatel“) vyhlašuje a poskytuje cenové zvýhodnění (dále jako „akce“) svých služeb a dodávek a to formou poskytnutí Slevy, tedy snížení nabízené ceny služeb a dodávek podle podmínek a pravidel uvedených v jednotlivých bodech níže.
 2. Poskytovatel tímto poskytuje Slevu v celkové výši 5% z celkové ceny služeb a dodávek specifikovaných v bodě 3. těchto Podmínek.
 3. Sleva poskytovaná poskytovatelem v rámci této akce se týká těchto služeb a dodávek nabízených poskytovatelem (dále jako „Dílo“):
  • stavební práce a dodávky v rámci kompletní rekonstrukce panelových a bytových domů (zahrnuje zejména opravu střechy, výměnu otvorových výplní, zateplení pláště budovy, rekonstrukce vnitřních společných prostor a další dle rozhodnutí poskytovatele)
 4. Poskytovatel poskytuje Slevu přesně a adresně určeným klientům, které vlastní a přímou formou s touto akcí oslovil („oslovení”), zejména se jedná o společenství vlastníků jednotek a bytová družstva (dále všichni jako „příjemce“).
 5. Platnost této akce je od okamžiku doručení oslovení příjemci, jinak od 6.6.2014 a trvá do 31.8.2014, nebude-li poskytovatelem stanovena platnost prodloužena. Prodloužení platnosti může poskytovatel stanovit písemně a to i samostatně v konkrétních případech.
 6. Možnost uplatnění této akce vzniká příjemci adresným doručením oslovení ze strany poskytovatele a současně kompletním vyplněním Slevového formuláře na stránkách poskytovatele www.belstav.cz/akce-5-procent. Následně po vyplnění bude na emailovou adresu zadanou příjemcem přeposlána Poukázka na tuto akci. V případě zájmu příjemce na uplatnění této akce je povinen předložit na schůzce se zástupcem poskytovatele tuto Poukázku (v tištěné podobě), přičemž zástupce poskytovatele potvrdí uplatnění této akce.
 7. Doručení oslovení ze strany poskytovatele a současně vyplnění Slevového formuláře ze strany příjemce musí nastat v období platnosti této akce podle bodu 5. těchto Podmínek. Za poslední den uplatnění této akce dle bodu 6. se považuje 31.8.2014.
 8. Po uplatnění této akce ze strany příjemce podle jednotlivých bodů těchto Podmínek, může příjemce získat slevu ve výši 5% z celkové ceny Díla, kterou určil poskytovatel na základě jím zpracované a potvrzené cenové nabídky na Dílo. Slevu ve výši 5% dle věty předchozí může příjemce získat na základě uzavřené smlouvy o dílo mezi příjemcem a poskytovatelem a to nejpozději do 30.11.2014, nebude-li tato lhůta prodloužena poskytovatelem a to i samostatně v konkrétních případech.
 9. Možnost uplatnění této akce nevzniká těm osobám nebo subjektům, které nebyly formou přesného a adresného oslovení ze strany poskytovatele osloveni.
 10. Možnost uplatnění této akce nevzniká těm osobám nebo subjektům, se kterými poskytovatel zahájil obchodní jednání, zejména pak zpracování cenových nabídek v rámci výběrových řízení již před dnem vyhlášení této akce.
 11. Za den vyhlášení této akce se považuje den doručení oslovení příjemci, jinak 6.6.2014.
 12. Na poskytnutí Slevy v rámci této akce, nevzniká příjemci právní nárok. Tato akce je obchodní nabídkou poskytovatele, který tuto slevu poskytuje jen a pouze podle jednotlivých bodů těchto Podmínek.
 13. Příjemce svým souhlasem s těmito Podmínkami potvrzuje, že všechny údaje, které vyplňuje v rámci Slevového formuláře jsou zcela pravdivé a tyto údaje poskytuje dobrovolně.

V Praze dne 6.6.2014

Poptávkový formulář
Služby
Vybrané reference

Přečtěte si zajímavosti z oboru stavebnictví a zateplování.

Poptávkový formulář
 

cforms contact form by delicious:days